Head:

  • Dr. Azmat Ali Shah

Senior Registrar:

  1. Dr. Munawar Ali Awan